Facebook

Bulgaria
Начало > Хасково > Ивайловград

Ивайловград


Природата на община Ивайловград е изключително живописна. По склоновете напролет бухват розовите преспи на разцъфналите бадеми; лете въздухът натежава от упойващия дъх на зреещи смокини и тютюн; наесен лозята наливат гроздове. Зимата тук е почти непозната. Южните ветрове, понесли ласката на Бяло море, стопяват снега, преди той да се е задържал.

Климатът на района е преходно - средиземноморски. Територията на общината е 820 кв. км. и попада изцяло в Източно - Родопската физико - географска област. Надморската височина се движи от 70 до 700 м. Релефът на региона има добре изразен нискоридов и долинен характер. Средногодишната сума на валежите е от 725 до 925 мл. на кв. м, а средногодишните температури са 21-23 градуса и са значително над средните за страната. Община Ивайловград е екологично чист район. Няма наличие на големи промишлени обекти, които да замърсяват околната среда. На територията на общината се намира язовир “Ивайловград“, който има 14 км брегова ивица.

Общината е богата на вековни иглолистни и широколистни гори и затова специфичен за общината е дърводобивът. Флората и фауната й е наситена от редки природни забележителности, които са защитени природни обекти. Източните Родопи са един от регионите на страната с най-голямо биологично разнообразие. В Националната стратегия за опазване на биологичното разнобразие те са определени като едно от най-богатите видове и приоритетно за опазване място в България. Тук са установени над 1335 вида растения, 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26 вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници. Първична за Източните Родопи и за община Ивайловград е горската растителност. Най-големи площи са заети от дъбовите гори. Срещат се 7 вида дъб, които изграждат чисти и смесени гори. Буковите гори, играещи съществена роля за задържане на снежната покривка през зимата и регулирането на водния режим, са запазени по долините на реките Арда и Бяла.Тук се срещат и средиземноморски съобщества, доминирани от вечнозелената грипа, зеленика.

На територията на Община Ивайловград се намира и местноста "МЕАНДРИТЕ НА БЯЛА РЕКА". Тя е втората по големина защитена територия в Източните Родопи (1532 ха), обявена с цел опазване на уникален за България ландшафт с изключително разнообразие на редки и застрашени видове растения и животни. Обхваща най-атрактивната част от средното течение на Бяла река с красив комплекс от меандри (землищата на селата Железари и Меден бук), където са запазени едни от малкото у нас естествени гори от включения в националната Червена книга източен чинар и лиани. По видово богатство на пеперуди (над 100) районът се нарежда на второ място в България. В уникалните за Балканския полуостров водни екосистеми на Бяла река бе открит нов за науката вид риба – родопски щипок, наред с още 9, в т.ч. 4 балкански ендемита. Това е и едно от най-богатите на херпетофауна места в страната със 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. Особена ценност представляват змиеокият гущер (единствено находище у нас), змията-червейница и каспийската блатна костенурка – видове от Червената книга на България, както и шипобедрената и шипоопашатата костенурки, фигуриращи в Световния Червен списък. Защитената местност е част от Орнитологично важно място “Бяла река” със световно природозащитно значение. От установените 94 вида птици, 56 имат европейско значение, като тук се срещат 6 от 9-те биомно ограничени вида за България, характерни за средиземноморската зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, червеногушо коприварче, малко черноглаво коприварче, белочела сврачка и черноглава овесарка. Районът е постоянно място за хранене и почивка на световнозастрашения черен лешояд и едно от най-важните места в страната за гнездене на орела-змияр, късопръстия ястреб, малкия орел, чухала, горската чучулига, големия маслинов присмехулник и белочелата сврачка. Сред бозайниците специален интерес представляват 5-те вида прилепи, 3 от които са в Световния Червен списък (малък подковонос, воден нощник и гигантски вечерник), и видрата – защитен вид със световно значение. Предстои включване на защитената местност в границите на новия Природен парк “Източни Родопи” (в процес на обявяване) и в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Новини

2015/11/24

За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...

2015/11/12

Велико Търново е на трето място в класацията на Trivago за най-изгодно туристическо място в света. още...

2015/07/27

Министерството на туризма получи одобрението на Световната организация по туризъм за създаването в още...