Facebook

Bulgaria
Начало > Габрово > Трявна > Архив новини

Ски зона доразвива възможностите за туризъм в Трявна

Градоустройство, Гергана Димитрова

Изграждането на обекта е предвидено в десетгодишен период, с възможности за разрастване и в община Мъглиж.

Разработен е общ устройствен план (ОУП) на обект „Ски зона община Трявна". Целта на възложителя на градоустройствения проект - община Трявна, е да се проучат възможностите за развитие на зимния туризъм в района. С плана се цели да се допълнят традиционните фирми на отдиха, които са характерни за планинското населено място. Това е основната идея на спечелилия конкурса за проектиране по Закона за обществените поръчки колектив на „Ивис - проектиране и дизайн” ООД с ръководител арх. Емил Леков и екип от н.с.ик. Стойко Дошеков, инж. ст.н.с. Пенчо Добрев, юр. Камен Го¬ранов, ланд. арх. Николета Илиева, геогр. Пенка Митева, тех. Катерина Стоянова, техн. Станислав Тодорова, консултант инж. Александър Мечков, представител на Dopelmayer и Tehnoalpin за България, сътрудници: Николай Димов, Планинска спасителна служба - Трявна, инж. Ана Пелтекова, техн. Катерина Ресинова.
В Трявна като едно от традиционните български населени места са развити основно познавателен, религиозен, културен туризъм, свързани с етнографията и културно-историческото наследство. Зимният туризъм е по-малко застъпен поради ограничените възможности за комуникационни връзки, затова с устройствения план се развиват допълващи форми на туризма. Като цяло територията е свързана с много туристически маршрути, които имат значение както на регионално ниво, така на национално. Заложени в плана за управление на природен парк „Българка", част от който е територията, тези маршрути са взети под внимание и съобразени при разработване на общия устройствен план на ски зоната.

Общият устройствен план на ски зона Трявна е разработен на основата на приетата през 2005 г. концепция с пространствени модели на развитие.
На база на концепцията е определен териториалният обхват на обекта. Той е разположен на около 1600 м надморска височина под връх Българка и заема обща площ около 450 ха.
С концепция се определят подходящите терени за развитие на зоната, изследвано е ослънчаването на територията, наклоните на терена, особености на снежната покривка, водохващания, които да подсигурят инсталации за изкуствен сняг. Проучени са всички условия, на базата на които са доказани възможностите за развитие на ски зона. Разработен е опорен план, след което окончателен проект на ОУП на ски зона Трявна. Обектът на плана е много по-малък като територия в сравнение с познатите ни в Банско, Боровец или Пампорово ски зони, каза арх. Емил Леков.
На базата на концепцията проектантският колектив предлага развитие на територията:
- Изграждане на ски писти в два етапа с обща дължина 10 102 м и капацитет 2590 скиори.
- Изграждане на въжени съоръжения също в два етапа с обща дължина 8691 м и капацитет от 6800 до 9000 души на час.
Предвидени са обекти за обслужване на туристите като информационно обслужване, парково обзавеждане, търговия и изхранване, безопасност и охрана. За инфраструктурното осигуряване на територията е необходимо да се осигури нова пътна мрежа, както и стабилизиране и рехабилитация на съществуващите пътища. Същевременно е важно да има и инженерно обезпечаване с електро- и ВиК мрежи.
Проектното решение на общия устройствен план съдържа: модел на развитие на ски пистите и съоръженията, места за настаняване, места за обществено обслужване, правила и норми за прилагане на ОУП, баланс на територията.
Основни цели на устройствения план са:
- създаването на оптимална пространствена и функционална туристическа структура;
- единство с природните и антропогенни дадености;
- минимална и ограничена във времето човешка намеса;
- икономическа ефективност на предлаганите мероприятия;
- единно управление и изграждане;

Проектът е разработен в три основни части:
ОУП с разчетен срок на прогноза 10 години, който дава решения за транспортните връзки, функционалното предназначение и конкретното локализиране на обекти и съоръжения в разглежданата територия. С него е определен моделът на развитие на ски пистите и съоръженията, местата за настаняване, прием и разпределение на туристическия поток, общественото обслужване, инженерното обезпечаване на снежните полета, правилата и нормите за подробното устройствено планиране на отделните ядра.
Неразделна част от ОУП на ски зона община Трявна е разработването на екологична оценка. Тя обхваща климатична характеристика, състояние на въздуха, морфоструктура и геология, повърхностни води, земи и почви, ландшафт, биологично разнообразие, отпадъци, културно-историческо наследство, характеристика на околната среда, която може да бъде засегната, възможни въздействия върху компонентите на природната среда.
Реализирането на проекта за ски зона се предлага да се извърши в три етапа, като се обособяват четири трасета и няколко съоръжения, които да ги обслужват.
Първият етап обхваща период от пет години. През първата година се извършва рехабилитация и изграждане на пътната отсечка от разклон от пътя Плачковци - Радевци - гара Кръстец до местност Виканата скала. През втората година се предвижда изграждане на седалково съоръжение от Виканата скала и влеково съоръжение на плаца под връх Българка. От третата до петата година ще бъде въведено в експлоатация седалково съоръжение от местност Солища и писти 1а и 16.
Вторият етап включва периода от шестата до десетата година. През шестата година е предвидено изграждане на седалков лифт от местност Козарка - под връх Българка. През седмата година е предвидена писта, както и пътна връзка от кв. Стоевци до местност Козарка. Между осма и десета година ще бъде направено водохващане и изграждане на съоръжения за изкуствен сняг. През третия етап, в десетата година и след този период, е предвидено изграждането на транспортно съоръжение кабинкова въжена линия от гара Кръстец до местността Виканата скала, където се намира и база на планинската спасителна служба и хижа. Това е един естествен пункт, от който пешеходните туристи в подходящо време правят излети към връх Българка, който е характерен с това, че задържа най-дълго снежна покривка в района.

Собствеността на територията: 37.65 ха % - общинска собственост, 6.48 ха - държавна собственост, 0.78 ха - частна собственост. Собствеността, върху която ще бъдат изградени съоръженията и пистите, е общинска. При изграждане на седалковото съоръжение във втори етап се засягат частни имоти с малка площ. Реализирането на кабинковото съоръжение в трети етап отчасти попада в държавен горски фонд. От правно естество според действащото законодателство няма пречки да се осигуря трасето на кабинковото съоръжение, посочват проектантите.
Кабинковата въжена линия е най-скъпото съоръжение в целия проект и затова е предвидено в трети етап на реализация на проекта. При благоприятно развитие на първия етап ще се прецени и дали следващите елементи, които са заложени в проекта, могат да се развият и да се предприемат необходимите за това инвестиции.
Другите елементи с характер на обслужване на туристите през зимата - два седалкови лифта и влеково съоръжение, са по-икономични като стойност и по-лесни за реализация. През първия етап достъпът на туристите до зоната, подходяща за ски, ще се извършва по традиционния начин чрез организиран транспорт от Трявна и Плачковци. Има съществуваща пътна мрежа в добро състояние до гара Кръстец, която може да се използва. Участъкът от четвъртокласната пътна мрежа, който прави връзка с Мъглиж, също е в добро състояние. Местността и обособеният пункт на Виканата скала е избран не случайно, обясни арх. Емил Леков. Причината е, че в бъдеще ще се създаде връзка с община Мъглиж, която е съседна и също би могла да ползва ресурса на ски базата под връх Българка.
Вторият изходен пункт и втори етап за развитие от квартал Стоевци в град Плачковци се характеризира с наличен сграден фонд в добро състояние, както и налични имоти, подходящи за усвояване на бъдеща леглова база. Оттук се предвижда да се изгради седалково съоръжение към връх Българка, за да се намали транспортният достъп с автомобили до високата част на зоната.
Терените, които през първи етап се предвиждат за усвояване, са предимно на открити площи. Само за трасето на седалковото съоръжение са необходими нови площи, а ски зоната е оформена върху открити площи. В случай на заявен интерес към обекта може да се изградят две нови трасета в посока квартал Стоевци, предвижда проектът.
С направения икономически анализ са разчетени и необходимите инвестиции по периоди. За първи етап те са 11.108 млн. лева, втори - около 7.5 млн. лева, трети - 17 млн. лева. За трети етап се очаква да бъде проявен интерес и от двете общини - Трябва и Мъглиж, което ще оправдае необходимите средства.
Предвидени са места за настаняване и подслони за отдих
Проектът предписва основно развитие на легловата база в различен тип заведения за настаняване в градовете Трявна и Плачковци. Дава се предимство на малките заведения за настаняване за около 50 легла. Предвиждат се бази от среден стандарт на настаняване от три до четири звезди. Ново застрояване е предвидено във и около кв. Стоевци в зона, определена като курортна зона със занижени устройствени показатели. Тя е с капацитет около 300 легла
Общественото обслужване е развито в новите обекти в няколко зони от тип устройствени курортни територии:
* Зона кв. Стоевци. Тази зона включва заведения за хранене, открити спортни площадки, информационен център, начална станция седалково съоръжение, ски гардероб и работилница, чайна, медицински пункт.
* Зона връх Българка и Солища. В комбинация с лифтовите съоръжения включва крайната станция на седалковото съоръжение с чайна, туристически заслон, пункт на планинската служба, начална станция на седалково съоръжение на местност Солища също с малко заведение тип чайна (около 40 кв.м) и медицински пункт.
* Зона Виканата скала - Тя обхваща територия с площ 1.7 ха, с легловата база на горския дом „Българка" с 40 легла, пункт на планинската служба, съществуващи заведения за хранене с 40 места, крайна станция на седалково съоръжение от местност Викана скала до връх Българка.
* Зона гара Кръстец. Тук се обособява като транспортен център - електричка, минибусове и кабинково съоръжение от Кръстец до Виканата скала, обекти за храненето, информационен център, както и съществуваща туристическа спалня.

Новини

2015/11/24

За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...

2015/11/12

Велико Търново е на трето място в класацията на Trivago за най-изгодно туристическо място в света. още...

2015/07/27

Министерството на туризма получи одобрението на Световната организация по туризъм за създаването в още...